Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Διοίκηση & Οικονομία

Περιγραφή :

Ο τομέας Διοίκησης & Οικονομίας αφορά τη διαχείριση και την οργάνωση επιχειρήσεων και οικονομικών πόρων με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότητας και αειφορίας. Σε αυτόν τον τομέα συγκαταλέγονται θέματα όπως η διαχείριση προσωπικού, οι οικονομικές αναλύσεις, η στρατηγική προγραμματισμού και η διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων.

Ειδικότητες :

Το Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας αναλαμβάνει ρόλους στη διοίκηση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση και την αειφορία της επιχείρησης.

01

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου είναι επαγγελματίας που ασχολείται με τη διαχείριση των λογιστικών διαδικασιών μέσω χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και με τη φορολογική συμμόρφωση και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

02

Το Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού είναι επαγγελματίας που αναλαμβάνει ρόλους στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, δηλαδή την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων, το στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.

03

Το Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της Υγείας αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους σε υγειονομικές οργανώσεις, τη διαχείριση οικονομικών πόρων, την ανάλυση δεδομένων υγείας, τη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και τη βιωσιμότητα των υγειονομικών οργανώσεων.

04