Εκπαιδευτικός Όμιλος MORFI

Προγράμματα Αυτοχρηματοδοτούμενα

Περιγραφή :

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης MORFI παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες για όσους είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν χρήματα για την εκπαίδευσή τους. Προσφέρει ευελιξία στην επιλογή προγραμμάτων και εξατομικευμένη υποστήριξη για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Προγράμματα :

Το πρόγραμμα "Εκμάθησης & Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" αποτελεί μια αυτοχρηματοδοτούμενη πρωτοβουλία που στοχεύει στην εκπαίδευση και την εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω πρακτικών σεμιναρίων.

01

Το πρόγραμμα "Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων - ΕΦΕΤ" αποσκοπεί στην προαγωγή της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων μέσω της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και της παροχής πρακτικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

02

Το πρόγραμμα στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας παρέχει εκπαιδευτική και επαγγελματική ευκαιρία σε άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στον τομέα της ασφάλειας ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία στον τομέα της ασφάλειας.

03

Η πλατφόρμα "E-learnity" αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση σε υλικό και πόρους από αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

04